Autor    Historická beletrie    Pro děti    Literatura faktu    CD & DVD    Talk Show    Objednávka
English versionKřišťálový klíč I. – Falknovská huť
nakladatelství MOBA Brno
rok vydání: 2019
počet stran: 452
Cena: 419 Kč


Nová historická sága se odehrává v době od konce 17. století do bojů o rakouské dědictví v polovině 18. století. Rozsáhlá čtyřdílná kronika vypráví o osudech sklářského rodu Heřmanů na pozadí života v severních Čechách, které prošly na konci feudalismu nebývalým hospodářským vzestupem a později stejně rychlým úpadkem. Název „Křišťálový klíč“ symbolizuje rodinné tajemství, které se v rodu Heřmanů předává z generace na generaci, současně je kopec Klíč dominantou Nového Boru.
Roku 1690 přichází do severních Čech ze Šumavy mladý Leopold Heřman se svým otcem Ignácem, který se stává huťmistrem v Křížové huti ve Svoru. I když starý Ignác nemá mnoho peněz, vlastní veliké bohatství – zná způsob, jak tavit průzračné křišťálové sklo. A své tajemství si úzkostlivě chrání. Dostane se do ostrého sporu s majitelem hutě a nakonec ji musí opustit. Vzápětí uzavře dohodu s majitelem nedaleké sklářské hutě ve Falknově, jemuž tajemství prozradí, ovšem za podmínky, že si syn Leopold vezme za manželku jeho dceru Marii a s ní získá vlastnický podíl ve sklárně.Křišťálový klíč II. - Vídeňský sen
nakladatelství MOBA Brno
rok vydání: 2020
počet stran: 450
Cena: 439 Kč


Barvité osudy členů rodu, kteří se stanou sklářskými a textilními podnikateli, umělci, úředníky i učenci, se prolínají s příběhy zajímavých severočeských postav – hraběcím rodem Kinských, sloupskými poustevníky, polevskými a šenovskými obchodníky, členy tajných evangelických sekt, jezuity i císařskými úředníky a kněžími.
Leopold Heřman, majitel Falknovské hutě, je uznávaný a bohatý sklářský podnikatel, ale to mu nestačí. Kvůli ctižádostivé manželce Marii usiluje o povýšení mezi urozené rody. Neshody s mladšími sourozenci se prohlubují. Matyáš se snaží v Haidě budovat obchodní společnost. Jeho bratr Johann je nucen se přestěhovat do Kamenice a vstoupí do služeb hraběte Kinského. Sestra Hedviku pronásledují dál životní katastrofy a mračna se stahují nejen nad rodem Heřmanů, ale nad celou habsburskou monarchií.Husitská Epopej I. - Za časů krále Václava IV.
nakladatelství MOBA Brno
rok vydání: 2014
počet stran: 550
Cena: 439 Kč


Několikadílná sága vypráví o událostech slavné i pohnuté doby 15. století v Českém království. Historicky věrně popisované události tvoří kulisu napínavého příběhu rozvětvené rodiny Prokopů, jejíž příslušníky postaví neúprosný osud proti sobě.
První díl se odehrává v letech 1400 až 1415. V té době se rodina Prokopů rozdělí, část se usazuje v Praze, zbytek zůstává v rodných jižních Čechách. Kniha popisuje život na dvoře krále Václava, prostředí pražské univerzity, mládí Jana Žižky, bitvu u Grunwaldu a také počátky reformačního hnutí a upálení Mistra Jana Husa.Husitská Epopej II. - Za časů hejtmana Jana Žižky
nakladatelství MOBA Brno
rok vydání: 2015
počet stran: 614
Cena: 439 Kč


Několikadílná sága vypráví o událostech slavné i pohnuté doby 15. století v Českém království. Snad žádná jiná historická epocha našich dějin není v obecných představách tak kontroverzní jako právě husitství. Ta doba je pro dějepisné líčení o to složitější, že obě strany, katolická i kališnická, měly svým způsobnem pravdu, ale obě současně páchaly bezpráví. Druhý díl se odehrává v letech 1416 až 1425. Rodina Prokopů se rozrůstá a každý její příslušník hledá štěstí jinde; nacházíme je v Táboře, mezi umírněnými pražany, na straně Rožmberků i v řadách pronásledovaných řeholníků. Kniha popisuje růst revolučních nálad v zemi, budování Tábora, první křižácké tažení do země, zápas o čtyři artikuly pražské a smrt Jana Žižky.Husitská Epopej III. (1426 – 1437) – Za časů císaře Zikmunda
nakladatelství MOBA Brno
rok vydání: 2015
počet stran: 624
Cena: 439 Kč


Třetí díl se odehrává v letech 1426 až 1437. Rodina Prokopů prožívá krizi husitské revoluce. Hlad, mor, rozvrat země a morální devastace, to provází osud země i rodu Prokopů. V knize se popisuje závěr radikálního husitství, úpadek polních vojsk, jednání basilejského koncilu, nástup císaře Zikmunda na český královský trůn a jeho smrt.Husitská Epopej IV. (1438 - 1449) – Za časů bezvládí
nakladatelství MOBA Brno
rok vydání: 2016
počet stran: 638
Cena: 439 Kč


Po Zikmundově smrti nastoupí na český trůn jeho zeť Albrecht Habsburský. Jenže i ten záhy umírá a v zemi se znovu rozhoří domácí válka, kterou vedou proti sobě kališníci, šlechta podporovaná městy. Již třetí generace rodu Prokopů prožívá drobné osobní radosti i strázně, ale podílí se také na dramatických událostech. Kniha končí dobytím Prahy mladým Jiřím z Poděbrad.Husitská Epopej V. (1450 - 1460) – Za časů Ladislava Pohrobka
nakladatelství MOBA Brno
rok vydání: 2017
počet stran: 638
Cena: 439 Kč


Kniha začíná klíčovým zlomem v zápase mezi katolíky, kteří se snaží o návrat ke starým pořádkům, a kališníky, vedenými mladým Jiřím z Poděbrad, který obsadí Prahu. Doba klidu končí a rozhoří se krátká domácí válka. Mladý Ladislav Pohrobek dospívá a ujímá se českého královského trůnu. Jenže záhy umírá a po složitém diplomatickém zápase se novým českým králem stává Jiří z Poděbrad. V tomto prostředí postupně odcházejí ze světa pozemského příslušníci prvních generací rodu Prokopů a na jejich místo nastupují jejich děti.Husitská Epopej VI. (1461–1471) - Za časů Jiřího z Poděbrad
nakladatelství MOBA Brno
rok vydání: 2017
počet stran: 638
Cena: 439 Kč


Předposlední díl jedinečné románové ságy představuje léta, kdy byl český král Jiří z Poděbrad na vrcholu své moci. Právě v té době se mu podařilo zlomit odpor vedlejších zemí Koruny české, jenže posilování moci panovníka, který si v očích zbytku Evropy nesl cejch kacíře, znamenalo též zesílení tlaku proti němu. Jiří z Poděbrad tak musel čelit nejen uherskému králi, ale i domácí opozici katolicky smýšlejícího panstva a nárokům církve.
V prostředí boje a intrik postupně umírají příslušníci i druhé generace rodu Prokopů a na jejich místo nastupují děti a vnuci. Jejich svět však už není naplněn původními ideály kališnického hnutí, ale pragmatickým zápasem o majetek a společenské postavení. V mnoha případech však také úsilím o prosté lidské štěstí. Vyprávění nás opět zavede do Prahy, Písku, Plzně a dalších měst, ale také na rožmberská a poděbradská panství, do Horních Uher, Říma a spolu s poselstvem českého krále i do dalších zemí.Přemyslovská Epopej I. - Velký král (Přemysl I. Otakar)
nakladatelství MOBA Brno
rok vydání: 2011
počet stran: 624
Cena: 439 Kč


Historická sága začíná vyhnáním krále Vladislava I., který prchá ze země i se svými syny. Mladý Přemysl se uchýlí do Míšeňska. Země je rozvrácena rodovými spory a oslabena agresivní politikou císaře. Přemysl se však nemíní vzdát. Miluje vlast svých předků a touží po moci. Vede obratná diplomatická jednání a bojuje s mečem v ruce. Několikrát se vrátí do Čech, ale zrazen prchá, aby se znovu pokusil získat vládu. Třicet let trvá jeho boj, než se mu podaří zemi ovládnout a sjednotit. Získává zpět královskou korunu a vyřeší i rodinné problémy po rozchodu s první manželkou. První díl končí narozením syna, budoucího krále Václava I.Přemyslovská Epopej II. - Jednooký král (Václav I.)
nakladatelství MOBA Brno
rok vydání: 2012
počet stran: 632
Cena: 439 Kč


Přemysl I. Otakar bojuje o uznání svého sňatku s Konstancií Uherskou a tím také o legalizaci nástupnických práv malého Václava. Přikloní se na stranu Štaufů a po složitém diplomatickém zápase získá definitivní potvrzení královské koruny Zlatou bulou sicilskou. V té době se malý Václav ocitne po otcově boku a učí se vládnout a také válčit. Ještě za života Přemysla I. Otakara je korunován českým králem a po jeho smrti převezme vládu. Začne budovat okázalý královský dvůr, obklopí se rytíři a umělci. Současně musí tlumit ambice své matky a především mladšího bratra Přemysla, který spravuje Moravu. Jeho politickým snem je získat rakouské země, kde vládne vévoda Fridrich zvaný Bojovný. Podaří se mu ovládnout jejich podstatnou část, ale ztradou císaře je o získaná území připraven. Nicméně zápas není dobojován, jenže spory musejí na čas ustat, protože křesťanský svět napadli divocí Mongolové.Přemyslovská Epopej III. - Král rytíř (Přemysl II. Otakar)
nakladatelství MOBA Brno
rok vydání: 2013
počet stran: 632
Cena: 439 Kč


Třetí část čtyřdílné románové fresky o životě posledních přemyslovských králů začíná v době mládí Přemysla II. V té době jeho otec Václav I. realizuje svůj politický sen – ovládnout prostřednictvím sňatku prvorozeného syna Vladislava rakouské země. Jenže Vladislav umírá a z druhorozeného Přemysla se stane následník trůnu. Mladý a ctižádostivý Přemysl nechce čekat, povstane proti otci, ale prohraje. Začne se učit, jak vládnout. Po otcově smrti se stane mocným králem, který postupně ovládne alpské země a České království dosáhne až k Jadranu. Přemysl uspořádá křižácké tažení k Baltu a porazí uherského krále. Román končí ve chvíli, kdy je na vrcholu moci a v říši je novým panovníkem zvolen Rudolf Habsburský.Přemyslovská Epopej IV. – Král básník (Václav II.)
nakladatelství MOBA Brno
rok vydání: 2013
počet stran: 663
Cena: 439 Kč


Závěrečný díl ságy o jedné z nejslavnějších epoch českých dějin, o době velkých přemyslovských králů. Začíná koncem vlády Přemysla II. Otakara, vypráví o vládě Václava II. a vraždě jeho syna Václava III. Král Václav II. byl zajímavou osobností, v dějinách možná trochu nedoceněnou. Právě za jeho vlády se vytvořil model stavovského státu s přesnou dělbou odpovědnosti mezi panovníkem a šlechtou. On sám byl v duši umělcem, sám vynikající minesengr, ale také muž známý svou erotickou náruživostí. Jeho doba je dobou dvorských intrik, zápasu mezi šlechtou, dobou nástupu měst. Právě na přelomu 13. a 14. století se dotvořila tvář středověkých Čech, na níž už Lucemburkové mnoho nezměnili. Stejně jako v předchozích dílech se děj románu odehrává na širokém prostoru celé křesťanské Evropy.
(3. vydání)        

 
  (2. vyd.)    (1. vyd.)
Mezi tiárou a orlicí
nakladatelství MOBA Brno
rok vydání: 2003, 2006, 2011
počet stran: 512
Cena: 359 Kč


Životopisný historický román o životě a době prvního českého krále Vratislava. Rozsáhlá románová freska, popisující střet císaře s papežem, Vratislavův boj s jeho čtyřmi bratry, válečná střetnutí. Dějištěm románu je prakticky celá Evropa, nejen české země a Německo, ale i Polsko, Uhry a Itálie. Příběh vychází z dobových kronik a věrně zobrazuje dějiny českého státu ve druhé polovině 11. století.


      
Prodavači ostatků
nakladatelství MOBA Brno
rok vydání: 2005
počet stran: 440
Cena: 359 Kč


Dobrodružný příběh Martina ze Stvolna se odehrává v polovině 14. století, ve vzrušené době válek a hladomorů, ale také zápasu o jednotu církve a křesťanské víry. Druhorozený syn chudého zemana odchází do Paříže, aby vystudoval univerzitu. Dostane se do konfliktu s inkvizicí a prchá. Protlouká se francouzským venkovem, až potká obchodníka s falešnými ostatky. Přidá se k němu, společně se jim začne dařit a zbohatnou. Záhy však udeří strašná morová nákaza. Martin ze Stvolna utíká, je chycen flagelanty a s nimi koná kajícnou pouť. Zajme ho inkvizice a jen náhoda mu zachrání život. Vstoupí do vojska a na francouzské straně bojuje ve Stoleté válce. Ale stále ho pronásleduje palčivá otázka, jaký to vše má vlastně smysl. Nakonec se rozhodne vrátit domů, do Čech.

Román barvitým způsobem popisuje život středověké Francie, svět univerzity, církve a klášterů, ale i řemeslnických dílen, vesnických usedlostí, šenků, nevěstinců a vojenských táborů. Bez příkras líčí milostná dobrodružství i drsné mravy lidí, stejně jako často až sentimentální touhu po pravdě, lásce a štěstí.


Sběratelé ostatků
nakladatelství MOBA Brno
rok vydání: 2006
počet stran: 440
Cena: 359 Kč


Pokračování úspěšného románu Prodavači ostatků. Hlavní hrdina Martin ze Stvolna se vrací z Francie do Prahy, aby dokončil studia na nově založené univerzitě. Ani v Praze však nemá možnost školu dokončit. Svým hudebním uměním si získá obdiv mnoha žen, ale také nenávist mocných konšelů, proto nakonec musí kvůli křivému nařčení město opustit. Vstoupí do družiny pána z Landštejna a v domácí válce s jihočeskými Rožmberky hájí Třeboň, kde se zamiluje do manželky místního kata. Po vítězství králových stoupenců se stane služebníkem císaře Karla IV. Ten ho pověří úkolem získávat pro katedrálu svatého Víta ostatky. Putuje i se svou novou láskou do Německa a obratným jednáním získává četné relikvie. Potkává Konráda z Wormsu, díky němu se znovu dostane do konfliktu s inkvizicí a prchá do severní Itálie. Uchýlí se pod ochranu dávného přítele, nyní benátského preláta Peera, získá zlomek evangelia svatého Marka a tajně ho dopraví do Čech.


Vládcové ostatků
nakladatelství MOBA Brno
rok vydání: 2008
počet stran: 440
Cena: 359 Kč


Další příběhy českého rytíře Martina ze Stvolna, odehrávající se v polovině 14. století. Císař Karel IV. potvrdí jeho sňatek s bývalou manželkou třeboňského kata Johankou. Martin ze Stvolna pro ni odjíždí do Německa, kde ji nemocnou zanechal v klášteře. Ale s hrůzou se dozví, že se jí zmocnila inkvizice a drží ji jako rukojmí. Martin stojí před těžkou volbou - buď se vydat do rukou bývalému příteli Konrádovi z Wormsu nebo navždy ztratit svou lásku. Rozhodne se hrát o všechno, a proto se vrací do Francie. Znovu ožívají staré vzpomínky, setkává se s dávnými přáteli a také nepřáteli. Tak začíná další dobrodružné putování středověkou Evropou, které Martina ze Stvolna zavede nejen do papežského Avignonu, ale spolu s císařem Karlem IV. nakonec i do Říma.


Zloději ostatků
nakladatelství MOBA Brno
rok vydání: 2010
počet stran: 500
Cena: 359 Kč


"Čtvrtý díl trilogie" o mladém zemanovi, skvělém trubadúrovi a příležitostném obchodníkovi s ostatky Martinovi ze Stvolna se odehrává záhy po návratu z římské jízdy císaře Karla IV. domů. Martin nalézá svou manželku Johanku, kterou považoval za mrtvou, jenže osvobodit ji z kláštera není snadné. Záhy pochopí, že vlastní minulosti nikdo neunikne. Rychle zjistí, že rod Rožmberků nezapomíná. Ale ani Martin není bez mocných spojenců. Císař Karel IV. ho chce postavit do čela poselstva, které má vyrazit do Benátek. Martinovo odmítnutí ho přivede na dobrodružnou cestu do Orientu, která se protáhne tak, jak nikdo ani ve zlém snu neočekával.


Klášterní madrigal (Historie jednoho panství)
nakladatelství MOBA Brno
rok vydání: 2011
počet stran: 240
Cena: 249 Kč


Kdesi pod horami u hranic Českého království se nachází Klášter s panstvím, Bohem i generální kapitulou v Selbru zapomenutým. Spravují ho líní řeholníci a obývají hříšní poddaní. Čas tu plyne klidně a bez ambicí, když do skriptoria Kláštera dorazí královská listina, podle níž se jedna z vesnic povyšuje na město. Nastane ovšem problém – která vesnice by to vlastně měla být? Poddaní začínají intrikovat, aby se této povinnosti vyhnuli. Ale to jim nebrání, aby dál nežili svým životem, jehož smyslem je především zábava v šenku a milostné schůzky pod ostřížím dohledem všímavých sousedek. A tehdy se do celé věci vloží královská kancelář a pod tlakem okolností i sami řeholníci.
Letopisy Královské komory I
nakladatelství MOBA Brno
rok vydání: 2006
počet stran: 372
Cena: 319 Kč


První příběhy nové edice se odehrávají ve druhé čtvrtině 16. století, kdy na královský trůn usedá Ferdinand I. Habsburský. Panovník se snaží posilovat svůj vliv, ale šlechta spolu s městy brání svá tradiční práva a především hospodářské výhody. A protože česká společnost je velice bohatá, s rozkoší přijímá životní styl italské renesance. To je prostředí, v němž žije hlavní hrdina, písař komorního soudu Jiří Adam z Dobronína. Protože je nejen zkušený úředník, ale ví se o něm, že umí rozlousknout i zdánlivě neřešitelné záhady, bývá často pověřován vyšetřováním zločinů. Letopisy Královské komory nejsou jen klasickými detektivkami, ale využívají i prvky dobrodružného žánru. První svazek nabízí tři příběhy. V prvním, nazvaném Plzeňské mordy, rozřeší Jiří Adam z Dobronína neobvyklý zločin, do něhož jsou zapletení nejvyšší představitelé královského města Plzně. V případu Nepohřbený rytíř vyšetřuje podivnou smrt zemana, který opověděl nepřátelství svému mocnému sousedovi. Třetí Případ s alchymistou zavádí královského písaře do severních Čech, kde zmizí záhadný muž, který údajně objevil tajemství výroby zlata.


Letopisy Královské komory II.
nakladatelství MOBA Brno
rok vydání: 2007
počet stran: 400
Cena: 319 Kč


Tři detektivní příběhy z doby české renesance. Královský písař Jiří Adam z Dobronína se svým pomocníkem Petrem Korcem a služebnou Rozárkou řeší případy, s nimiž si pražští královští úředníci nevědí rady.
Příběh Falešný tolar přivede pána z Dobronína do jihočeské tvrze, kde se dozví o podivné vraždě. Ale nezůstane jen u jedné, a proto jeho pomocník odjíždí vyšetřovat do města Vimperk. Tichý jazyk je příběhem špionážním. Kvůli vyšetřování složité sítě dvorských intrik musí pán z Dobronína odcestovat až do Vídně. Třetí příběh Boskovická svodnice se odehrává v prostředí moravské šlechty. Vášnivá, leč nenaplněná láska skončí vraždou.


Letopisy Královské komory III.
nakladatelství MOBA Brno
rok vydání: 2008
počet stran: 264
Cena: 319 Kč


Pokračování příběhů královského písaře Jiřího Adama z Dobronína. I tentokrát mu jeho představený nejvyšší komoří svěří vyšetřování záhadných případů, s jejichž řešením si nikdo neví rady. Příběh Trpké víno se odehrává v Praze a královský písař musí se svými pomocníky rozplétat složité klubko rodinných vztahů, které vedou až ke zločinu. A ne ledajakému, protože je unesen syn nejvyššího purkrabího. Druhý případ se odehrává v ženském klášteře v Doksanech a jmenuje se Klášterní kostnice. Aby bylo vůbec možno vyšetřovat podivná úmrtí jeptišek, musí Rozárka na oko vstoupit do řádu.


Letopisy Královské komory IV
nakladatelství MOBA Brno
rok vydání: 2009
počet stran: 296
Cena: 319 Kč


První příběh (Velhartické pastorále) zavede pána z Dobronína do Velhartic, kde byly v dobách krále Jiřího z Poděbrad na čas uloženy české korunovační klenoty. Tehdy se však stalo něco, co ještě po desetiletích vede zasvěcené k tomu, aby vraždili. V druhém příběhu (Vražda v lázních) odjíždí královský písař z Prahy odpočinout si do lázní Teplice. Záhy je v luxusním lázeňském domě nalezeno tělo bavorské princezny, které vrah vyloupl oči. Jiří Adam z Dobronína musí nejen hledat kruté vrahy, ale také bojovat proti složitým politickým intrikám.


Letopisy Královské komory V
nakladatelství MOBA Brno
rok vydání: 2010
počet stran: 320
Cena: 319 Kč


Dva příběhy písaře královské komory Jiřího Adama z Dobronína se odehrávají v polovině 16. století. Poslední cantilena zavádí královského písaře mezi bratrstvo chrámových zpěváků. Podivná smrt jednoho z nich by královskou komoru zřejmě vůbec nezajímala, pokud by se současně neztratil starodávný kancionál. Jen zasvěcení ale vědí, proč je ta kniha tak cenná. Druhý příběh Tajemství Tudorovců je spíše thrillerem než klasickou detektivkou. V Anglii umírá král Jindřich VIII. a na trůn nastupuje jeho dcera Marie, která chce vrátit svou zem zpět do katolického tábora. Český král k ní posílá svého vyslance Jiřího Adama z Dobronína. Spolu s ním odjíždí i známá z teplických lázní Kateřina Dolanská, která se vyzná v diplomacii mnohem lépe než on. Jenže záhy se ukáže, že její úkol je úplně jiný. Snaha odhalit dávnou vraždu je zavede nejen do cel ponurého Toweru, ale i do ruin zničeného opatství nedaleko Canterbury. Stoupenci zavrženého protestantismu se nemíní vzdát a umějí jednat stejně krutě jako nová královna Marie, která si vysloužila přezdívku Krvavá.


Letopisy Královské komory VI
nakladatelství MOBA Brno
rok vydání: 2011
počet stran: 296
Cena: 319 Kč


Dva příběhy písaře královské komory Jiřího Adama z Dobronína se odehrávají v polovině 16. století. V příběhu Otrávený pohár pozve královského písaře dávný přítel rakovnický hejtman na svatbu na hrad Krakovec. Jenže dříve, než vypukne svatební veselí, kdosi otráví ženicha. A záhy dojde k další vraždě. Motiv je jasný a jasný je i vrah. Přesto Jiřímu Adamovi cosi nesouhlasí, a proto se dá do usilovného pátrání. Druhý příběh Smrt mučednice se odehrává v prostředí divadelní společnosti, kterou pozve královský hofmistr na svůj hrad Český Šternberk, aby sehrála představení o umučení svaté Doroty. Jenže herečka, která představuje mučednici, zemře doopravdy. Hofmistr se však domnívá, že zemřít měla jeho dcera. Proto požádá Jiřího Adama z Dobronína o diskrétní vyšetření případu, neboť na Český Šternberk má přijet česká královna a bylo by nemyslitelné, aby se po hradě potuloval nepotrestaný zločinec.


Osmanský tábor (Letopisy Královské komory)
nakladatelství MOBA Brno
rok vydání: 2012
počet stran: 222
Cena: 269 Kč


I když se situace v Uhrách v polovině 16. století poněkud uklidnila a Osmani na nějakou dobu přestali s útoky na území svých sousedů, objeví se jeden veliký a zdánlivě neřešitelný problém. Jde o diskrétní záležitost, která vylučuje použití vojska, a ani vyslanec českého krále v Budíně nemůže zasáhnout. Proto se královna Anna obrátí na královského písaře Jiřího Adama z Dobronína. Protože jde o nesmírně nebezpečnou misi, tentokrát nic nenařizuje, přesto jí pán z Dobronína vyhoví. Vzápětí se vydává na území nevěřících. Ale ještě dříve, než tam dorazí, dojde k první vraždě. Tenhle zločin však nemůže zdánlivě ani náznakem souviset s posláním v Uhrách. Přesto ho nesmírně zkomplikuje. Naštěstí potká královský písař dávného přítele, který slouží osobně sultánu Sulejmanovi...


Ulička hanby (Letopisy Královské komory)
nakladatelství MOBA Brno
rok vydání: 2013
počet stran: 222
Cena: 269 Kč


Královský písař Jiří Adam z Dobronína se v době mládí znal s ženou, která se později vypracovala na majitelku jednoho z nejluxusnějších nevěstinců na Starém Města pražském. Kdysi mu pomohla a nyní potřebuje pomoc sama. Přímo v jejím domě kdosi zavraždil zámožného šlechtice, vlivného člena královského dvora. Jiří Adam z Dobronína spolu se svým pomocníkem bakalářem Petrem a jeho ženou Rozárkou začnou pátrat. On mezi urozenými, jeho pomocníci v pražském podsvětí. Pomalu se začnou na světlo vynořovat nehezké skutky, které spojují pražskou spodinu a skupinu královských úředníků. O to ožehavější vyšetřování je a záhy půjde všem zúčastněným o život, protože proti nim stojí bezohledný zločinec.


Mrtvý posel (Letopisy Královské komory)
nakladatelství MOBA Brno
rok vydání: 2016
počet stran: 207
Cena: 279 Kč


Královský písař Jiří Adam z Dobronína nalezne u dveří svého domu těžce zraněného muže. Umírající stihne ještě říci, že se chystá jakési spiknutí, jenže zemře dřív, než stačí povědět víc. Jiří Adam z Dobronína pochopí, že pro úspěch svého pátrání musí smrt onoho muže zatajit. Nejdříve však potřebuje zjistit, kdo to je a proč se v posledních dnech objevoval u všeho důležitého, co se na Starém Městě pražském stalo. Pomalu začíná skládat střípky skoro neuvěřitelného zločinu. Jenže proti němu stojí mocní nepřátelé.


Jáchymovští démoni (Letopisy Královské komory)
nakladatelství MOBA Brno
rok vydání: 2016
počet stran: 224
Cena: 279 Kč


Mladý Jiří Adam z Dobronína se stane písařem Královské komory a jeho úkolem je dohlížet na pořádek v Údolí svatého Jáchyma, kde se podařilo nalézt stříbro. Do nové osady se stahují horníci z druhé strany hor a s nimi přicházejí lidé, kteří tu hledají obživu, někteří ovšem ne čestnou. Krátce po příjezdu mladého Jiřího Adama dojde k vraždě šenkýře Margolda. Zdá se, že jde o banální zločin, jenže svědci hovoří o dvou démonech. Vyjde najevo, že obdobná vražda se stala před dvěma dny, kdy zemřel řeznický mistr. A aby toho nebylo málo, později dojde k další vraždě.


Die Dämonen von Joachimsthal
nakladatelství MOBA Brno
rok vydání: 2016
počet stran: 262
Cena: 299 Kč

Dobronínské morytáty (Letopisy Královské komory)
nakladatelství MOBA Brno
rok vydání: 2017
počet stran: 224
Cena: 279 Kč


Na počátku adventu přijíždí Jiří Adam z Dobronína s pomocníky bakalářem Petrem a jeho ženou Rozárkou na svůj statek na Vysočině, kde hodlá během Vánoc odpočívat. Ale ihned po příjezdu ho vyhledá stařena, která byla kdysi jeho kojnou. Prosí o pomoc, protože se ztratil její vnuk. Jiří Adam z Dobronína záhy najde jeho mrtvé tělo v opuštěném mlýně. Před očima se mu začnou odvíjet vzpomínky, jako by se vracel do doby, kdy v Dobroníně vyrůstal. I když je advent a křesťané by měli očekávat narození Páně, dojde k dalším mordům a smrt hrozí i jemu. Naštěstí má své dva oddané pomocníky.


Jičínské pole mrtvých
nakladatelství MOBA Brno
rok vydání: 2018
počet stran: 224
Cena: 299 Kč


Za městem Jičínem na cestě k Zebínu je ohrazená louka, na níž se od pradávna pohřbívaly oběti morových epidemií, ale také popravení zločinci, sebevrazi a kacíři. Jednoho dne se na této louce objeví mrtvé tělo velíšského lesmistra. Je přivázaný ke stromu, má rozpárané břicho a na čele krví namalované satanské znamení. Majitel panství Mikuláš Trčka z Lípy se pokusí zločin utajit, protože se bojí, aby ho nevyšetřovala utrakvistická konzistoř. Jeden z jeho příbuzných však na něj vznese žalobu, a tak je celá záležitost projednávána v královské komoře. Tehdy se na Jiřího Adama z Dobronína obrátí Mikulášova manželka Johanka ze Šelemberka, aby se pokusil případ objasnit. I když to nespadá do jeho pravomocí, vyhoví jí, neboť ji měl za svobodna rád. Sotva však dorazí do Jičína, dojde k další vraždě.


Mstitel z Jenštejna
nakladatelství MOBA Brno
rok vydání: 2019
počet stran: 220
Cena: 279 Kč


Jiří Adam z Dobronína se na procházce pod hradbami Pražského hradu setká s Václavem Hrzánem z Harasova, který nedávno koupil hrad Jencenštejn. Ten se mu svěří s neurčitými obavami. Následující den je zavražděn jeho synovec, a to přímo v budově Královské komory. Ve hře je možná láska, nebo také pomsta. Jenže se ukáže, že je to mnohem složitější.

  Hříšní lidé Království českého  


Píše se druhá polovina 13. století. České království patří k nejmocnějším v Evropě. Právem, ale také s trochou závisti označují současníci českého krále Přemysla II. Otakara "králem železným a zlatým". Kutnohorské doly chrlí neuvěřitelné bohatství stříbra. Obávaná česká vojska porážejí v krvavých bojích nejednoho nepřítele. Český král soupeří s Habsburky o titul římského císaře.
  Za pozlátkem slávy se však skrývají trhliny. Doma, v českém království, zápasí Přemysl II. Otakar s vlastní odbojnou šlechtou. Páni si za časů jeho předků až příliš zvykli na slabou vládu a nyní jim pevná ruka vadí. Bojují každý s každým a všichni společně proti králi. Všem jde o jediné - ovládnout co největší majetek, urvat pro sebe co nejvíce moci. Je to doba nebezpečná a neklidná.
  Aby upevnil svou moc, buduje panovník nová královská města a také hrady. Jedním z nich je i nedávno založený Bezděz v severních Čechách. Výstavbou hradu a dohledem nad odbojnou oblastí je pověřen mladý královský prokurátor Oldřich z Chlumu. Zastupuje panovníka, velí královské vojenské posádce, vybírá daně, stará se o bezpečnost na cestách a také hájí zemské právo. Vyšetřuje hrdelní zločiny, soudí a vynáší rozsudky. I když všechny své povinnosti plní jistě svědomitě, vyniká především při řešení detektivních případů.

Dýka s hadem
nakladatelství MOBA Brno
rok vydání: 2002
počet stran: 287

Cena: 319 Kč

Historický detektivní román z poloviny 13. století. Správce královského hradu Bezděz Oldřich z Chlumu řeší nejprve případ vraždy majitele hradu Grabštejn a dalších podivných úmrtí. V návaznosti na tento případ pak tajemné vraždy v johanitské komendě v Dubu.

      
Zdislava a ztracená relikvie  
nakladatelství MOBA Brno
rok vydání: 2003
počet stran: 286

Cena: 319 Kč

Z pátrání po trnu z Kristovy koruny ztracené i s relikviářem se vyvine téměř mystický případ. Vyšetřování navíc zkomplikují další zločiny. Co spojuje vražda měšťana z Jablonného a znásilnění jeho mladé manželky s podivným soubojem v hrádeckém šenku? Královský prokurátor a správce hradu Bezděz Oldřich z Chlumu hraje o čas ... .

      


Záhada zlaté štoly
nakladatelství MOBA Brno
rok vydání: 2003
počet stran: 256
Cena: 319 Kč


Po cestě z královských dolů v Jílovém u Prahy se nevysvětlitelným způsobem ztratí truhlice plná zlata. Král Přemysl II. Otakar povolá Oldřicha z Chlumu, protože je jasné, že v pozadí musí stát někdo z předních šlechticů. Panoš Ota ze Zástřizlí začne v přestrojení za horníka pátrat ve zlatonosném revíru.

      


Adventní kletba
nakladatelství MOBA Brno
rok vydání: 2004
počet stran: 284
Cena: 319 Kč


Královský prokurátor Oldřich z Chlumu zabloudí se svým panošem Otou ve sněhové bouři na hrad Krašov. Zdánlivě obyčejná návštěva hradu se změní v děsivou noční můru. Oldřich z Chlumu chce pomoci své příbuzné, která se mu svěří s dávným prokletím hroznatovského rodu. Co spojuje vraždy členů tohoto rodu a pověst o pokladu knížete Jindřicha Břetislava? Lze vůbec objasnit záhadu starou více než jedno století? Ke starým zločinům se připojí nové – během bouřlivé noci řádí na hradě neznámý vrah. Jen o vlásek unikne smrti i Oldřich z Chlumu. Přesto odhalí nejen záhadu tajemného svatobarborského mysteria a cestu podzemním bludištěm, ale potrestá i vraha, který na Krašově páchal své tajuplné zločiny.

      


Znamení rožmberské růže
nakladatelství MOBA Brno
rok vydání: 2004
počet stran: 288
Cena: 319 Kč


V lese nedaleko Bezdězu nalezne královský prokurátor Oldřich z Chlumu neznámého umírajícího muže. Ten mu prozradí, že kdosi chce zavraždit krále. Oldřich odjíždí vyšetřovat na Pražský hrad. Dojde k vraždě obyčejného sluhy, ale jinak nemůže objevit nic podezřelého. Pak se na něj obrátí královna Kunhuta. Vyděrač ukradl důležitý dokument. Panoš Ota se zatím zaplete do podivné vraždy mělnického lékárníka. Teprve když zločinci unesou Oldřichovu manželku, nalezne královský prokurátor naprosto překvapivé řešení.Vražda v ambitu aneb tři příběhy mladého Oldřicha z Chlumu
nakladatelství MOBA Brno
rok vydání: 2005
počet stran: 268
Cena: 319 Kč


Tři detektivní příběhy, odehrávající se v polovině 13. století, které se vracejí do doby mládí Oldřicha z Chlumu. Vysvětlují některé události, předcházející románům, publikovaným v řadě detektivních románů Hříšní lidé království českého. První příběh vypráví o tajemné vraždě, jíž se Oldřich z Chlumu stane nechtěným svědkem při svém studiu v Magdeburku. Tajemný vrah usiluje o jeho život a jediná cesta k záchraně je odhalit pravdu. Druhý příběh se odehrává v době, kdy mladý Oldřich z Chlumu poprvé přichází na Pražský hrad. Zde vstoupí do jeho služeb panoš Ota ze Zástřizlí, jehož dostane z ošemetné situace a za své zásluhy je jmenován královským prokurátorem. Třetí příběh Osudný turnaj se odehrává nedaleko hradu Bezdězu, kde se dostane k vyšetřování spletitého případu boje o moc mezi nejmocnějšími severočeskými šlechtickými rody. Odhalí tajemnou vraždu a v krvavém souboji si vybojuje srdce Ludmily z Vartemberka, své budoucí ženy.


Olomoucký bestiář
nakladatelství MOBA Brno
rok vydání: 2006
počet stran: 288

Cena: 319 Kč

Další, v pořadí sedmý román edice středověkých detektivních příběhů přivádí hlavního hrdinu Oldřicha z Chlumu na Moravu. Na holštejnském panství kdosi pobije oddíl královských vojáků a ukradne značné množství stříbra, které Přemysl II. Otakar ukořistil v Prusku. Ale není to jediná záhada. Nedaleko hradu Holštejnu řádí vlkodlak, a i když vesničani upálí podezřelého mlynáře, záhadné smrti pokračují dál. Oldřich z Chlumu spolu s bakalářem Petrem a písařem Wolfgangem záhy zjistí, že stopy vedou na sousední panství mocného olomouckého biskupa Bruna ze Schauenburku. I když Oldřich z Chlumu dobře ví, jak mocný, ale také mstivý je tento prelát, vypraví se pátrat i do samotné Olomouce. A tam nakonec najde důkaz, který prozradí, kdo je zloděj a vrah. Jenže jak mocného muže potrestat?

Strážce boleslavského mysteria
nakladatelství MOBA Brno
rok vydání: 2007
počet stran: 288

Cena: 319 Kč

V tvrzi nedaleko boleslavského hradu zemře vladyka Burjan a jeho přítel staroboleslavský kanovník Mladota tvrz spálí. Burjanova dcera Ludmila utíká, ale stále jsou jí v patách rytíři, kteří dívku chtějí zajmout. Uchýlí se proto pod ochranu panoše Oty, ale královský prokurátor Oldřich z Chlumu záhy pochopí, že nejde o obyčejný zločin. V pozadí stojí tajné svatováclavské bratrstvo, které chrání jakási dávná tajemství. Pak Oldřich z Chlumu zjistí, že Ludmila je pravděpodobně přímým potomkem knížete svatého Václava. Vyšetřování doprovázejí další vraždy a vše ukazuje, že kořeny zločinů sahají až do nejvyšších míst českého království.

Román o růži
nakladatelství MOBA Brno
rok vydání: 2008
počet stran: 224

Cena: 319 Kč

Již devátý díl historických detektivních románů, které se odehrávají v časech panování krále Přemysla II. Otakara. Příběh se vrací do doby, kdy královský prokurátor a správce hradu Bezdězu Oldřich z Chlumu zabil v souboji syna Hynka Berky z Dubé a uchází se o krásnou Ludmilu z Vartemberka. Kdosi zavraždí bezdězského purkrabího Jindřicha a vzápětí je Oldřich královským komořím obviněn, že zpronevěřil peníze na výstavbu hradu. Oldřich je nucen pátrat v přestrojení za obyčejného vojáka, zatímco jeho panoš Ota je omylem zajat, neboť věznitelé ho považují za královského prokurátora. A nutí ho, aby se oženil.

Znamení Jidáš
nakladatelství MOBA Brno
rok vydání: 2009
počet stran: 300

Cena: 319 Kč

Na Pražském hradě došlo k neslýchanému zločinu. Přímo v úředním paláci byl jedné noci zavražděn zemský sudí Dobřej a v jeho těle byla nalezena dýka se satanskými znaky. Král Přemysl II. Otakar nemá k lidem na svém dvoře důvěru, a proto svěří vyšetřování mladému Oldřichovi z Chlumu. To se samozřejmě nelíbí zemským úředníkům, zvláště když se začne proslýchat, že král hodlá správci severních Čech svěřit vlivný úřad zemského sudího. Proto začne purkrabí spolu s nejvyšším komořím pátrat na vlastní pěst a obviní synovce zavražděného sudího Křišťana. Král mladíka odsoudí k smrti, jenže Oldřich z Chlumu má pochybnosti, neboť se ukáže, že existuje ztracený spis označený jako „Jidáš“.

Pečeť smrti
nakladatelství MOBA Brno
rok vydání: 2009
počet stran: 304

Cena: 319 Kč

I když by se Oldřich z Chlumu raději vrátil domů, kde ho čeká žena s nedávno narozenou dcerou, musí zůstat v Praze. Ovšem na zapřenou, neboť ho český král pověří delikátním vyšetřováním. Pražský biskup totiž vlastní darovací listinu děda současného krále na vesnici Makotřasy, o níž je Přemysl II. Otakar přesvědčený, že patří jemu. Královský prokurátor začne pátrat a narazí na vraždu staroměstské měšťanky, která se nechala vydržovat několika zámožnými muži, kromě jiného i nejvyšším komořím. I když to tak na první pohled nevypadá, Oldřich z Chlumu záhy odhalí, že oba zločiny spolu souvisejí. Pomalu začne rozplétat klubko složitých intrik, které ho tentokrát zavedou do křivolakých a ponurých uliček Starého Města pražského. Jenže neustále má kohosi v patách, kdo si dává záležet, aby každý, kdo něco ví, zemřel.

Tajemství abatyše z Assisi
nakladatelství MOBA Brno
rok vydání: 2010
počet stran: 312

Cena: 319 Kč

Oldřich z Chlumu se stává členem družiny, která doprovází na pouti do Compostely abatyši Anežku Přemyslovnu. Ještě než překročí hranice království, dojde k první vraždě. V blízkosti poutníků se začínají pohybovat papežovi vyslanci, tajemní templáři i zvědové francouzského krále. Tehdy se Anežka Oldřichovi přizná, že k pouti ji nevedly jen zbožné úmysly.

Apage satanas!
nakladatelství MOBA Brno
rok vydání: 2010
počet stran: 336

Cena: 319 Kč

Třináctý román o Oldřichovi z Chlumu se tentokrát odehrává v severních Čechách, v tajemném světě pískovcových skal kolem Turnova. Přítelkyni Ludmily z Vartemberka trápí podivné sny. V pitoreskním reji se jí zjevuje komnata obklopená skálami a démon, který se necudně zmocňuje jejího těla. Komtur johanitů povolá povolá exorcistu, jenže Ludmila ví, že Anna není blázen. Začne se vyptávat v okolí Bezdězu a záhy narazí na znepokojující fakt, že něco podobného zažily i jiné urozené dívky. A začnou umírat lidé. Neneštěstí je její manžel Oldřich z Chlumu na Moravě...

Jménem krále
nakladatelství MOBA Brno
rok vydání: 2009
počet stran: 144

Cena: 199 Kč

Oldřich z Chlumu, zástupce krále Přemysla II. Otakara a správce hradu Bezdězu, odjíždí z pověření svého panovníka na hrad Vartemberk. Mají se zde konat slavnostní zásnuby rytíře Beneše z Dubé a krásné Ludmily z Vartemberka, jimiž má být potvrzen mír mezi znepřátelenými šlechtickými rody. Během cesty narazí na mrtvolu kupce, kterého přepadli a oloupili lupiči. Po jejich stopách pošle svého panoše Otu, ale vrahům se podaří uniknout. V té době ještě nikdo netuší, jak tento zločin ovlivní slavnost, která se má spolu s turnajem konat následujícího dne. Jenže ještě téhož večera se na slavnostní tabuli na hradě Vartemberku objeví citróny, které vrazi uloupili z kupeckého vozu. A vzápětí je zavražděn purkrabí Jošt. Ale není to poslední mrtvý...

Podle novely Osudný turnaj (z knihy Vražda v ambitu) napsal autor scénář, podle kterého vznikl stejnojmenný film s Karlem Rodenem v hlavní roli.

Vyprodáno
Prokletí brněnských řeholníků
nakladatelství MOBA Brno
rok vydání: 2011
počet stran: 330

Cena: 319 Kč

Jedním z osobních nepřátel Oldřicha z Chlumu byl olomoucký biskup Bruno ze Schauenburku. Proto správce Bezdězu nesmírně překvapí, když biskup požádá krále Přemysla II. Otakara, aby Oldřicha poslal vyšetřovat do Brna. A ještě záhadnější je údajný důvod jeho cesty – krádež v klášteře tamních minoritů. Oldřich z Chlumu navíc dostává od olomouckého biskupa rozsáhlé pravomoci a je tedy zřejmé, že jde o nesmírné vážnou záležitost. Toto podezření se záhy potvrdí. Ihned po jeho příchodu do Brna je brutálně zavražděn celerárius minoritského kláštera. Smrt hrozí i Oldřichovi a jeho pomocníkům panoši Otovi a veliteli Divišovi, neboť se ukáže, že ve hře je cosi velice znepokojivého.

Podivná svatba na Lichnici
nakladatelství MOBA Brno
rok vydání: 2012
počet stran: 300

Cena: 319 Kč

Při ústupu českého vojska z Bavorska se dostane v Mühldorfu zádní voj do obležení. V něm bojuje i Oldřich z Chlumu. Rytířům se podaří probojovat na svobodu, ale i když by měli slavit, jejich velitelé Smil z Lichtemburka a Vok z Rožmberka jsou nervózní. Záhy poté pozve Smil Oldřich na svůj hrad Lichnice, kde se má konat svatba jeho druhorozeného syna. Když Oldřich na hrad dorazí, uvědomí si, že něco není v pořádku. Jako svatební hosté tu jsou všichni, se kterými se nedávno ocitl v obležení. Ani příprava svatby neprobíhá klidně, neboť dojde k prudké hádce mezi snoubenci. Oldřich z Chlumu to rozmrzele sleduje, ale než stačí pochopit, co se vlastně děje, dojde k první vraždě.

Králův dluh
nakladatelství MOBA Brno
rok vydání: 2012
počet stran: 320

Cena: 319 Kč

Píše se rok 1266 a český král Přemysl II. Otakar podporuje slabého císaře Richarda Cornwallského. Za to obdrží úřad, který spravuje jeho jmění na východ od Rýna a vzápětí se s jeho tichým souhlasem zmocní Chebska. Tamní měšťané s tím nesouhlasí, ale nemají sílu, aby tomu zabránili. Vzápětí se vytasí s listinou, podle které půjčilo jejich město Cheb českému králi Václavovi I. obrovské množství peněz a tyto peníze jim České království stále dluží. Správce královské pokladnice si však pamatuje, že dluh byl splacen a existuje o tom příslušná listina. Jenže nikdo ji nedokáže najít a vzápětí kdosi správce královské pokladnice zavraždí. Český král volí řešení, které považuje za nejrozumnější – povolá správce hradu Bezdězu Oldřicha z Chlumu.

Msta písecké panny
nakladatelství MOBA Brno
rok vydání: 2013
počet stran: 264

Cena: 319 Kč

Panoš Ota čeká v Písku na příjezd českého krále Přemysla II. Otakara, jehož doprovází Oldřich z Chlumu. Protože je parné léto, zajde se vykoupat k Otavě, kde potká nahou dívku, která se mu představí jako manželka mocného Bavora ze Strakonic. Chce jí pomoci a tak se začne zaplétat do případu, který zdánlivě vypadá banálně. Jenže nitky vedou k předním velmožům. Naštěstí se objeví Oldřich z Chlumu a začne rozplétat složitou intriku, při jejímž vyšetřování se dokonce musí ukrýt pod postel a král Přemysl za truhlici...

Smrt ve Vratislavi
nakladatelství MOBA Brno
rok vydání: 2014
počet stran: 304

Cena: 319 Kč

Vyslanec českého krále jedná ve Slezsku, ale zmizí a nikdo netuší, co se mohlo stát. Protože jde o ožehavou diplomatickou misi, je třeba postupovat nanejvýš opatrně. Král Přemysl II. Otakar samozřejmě nechce nechat pátrání jen na vratislavských úřadech, proto posílá do Slezska v přestrojení svého věrného služebníka, královského prokurátora Oldřicha z Chlumu, jeho ženu Ludmilu z Vartemberka a panoše Otu.

Ďáblův sluha
nakladatelství MOBA Brno
rok vydání: 2014
počet stran: 295

Cena: 319 Kč

Jihočeský velmož Oldřich z Hradce se soukromě obrátí na královského prokurátora a správce severních Čech Oldřicha z Chlumu s prosbou o pomoc. Na jeho panství se totiž začaly dít věci, které jsou nejen proti lidskému rozumu, ale i proti křesťanské víře. Došlo zde také k nevysvětlitelné vraždě, jejíž obětí se stal Mikuláš z Hardeka, příbuzný mocného Vítkovce. Zdá se, že nitky zla sahají až za hranice Českého království...

Oldřich z Chlumu – román a skutečnost
nakladatelství MOBA Brno
rok vydání: 2015
počet stran: 272

Cena: 319 Kč

Kniha je malým dárkem čtenářům, kteří si zamilovali příběhy královského prokurátora a správce hradu Bezdězu Oldřicha z Chlumu. Autor v ní vypráví, jak začal psát historické detektivky, a spolu se svou ženou Alenou poodhalují zákulisí jejich autorského života. Čtenář zde rovněž nalezne literární zajímavosti (včetně životopisu Oldřicha z Chlumu), stejně jako historická fakta (přehled dobových pramenů, základní data příběhů). Součástí publikace jsou čtyři příběhy, které vyprávějí o méně známých etapách života Oldřicha z Chlumu.

Zločin na Bezdězu
nakladatelství MOBA Brno
rok vydání: 2015
počet stran: 288

Cena: 319 Kč

Jubilejní dvacátý příběh královského prokurátora a správce hradu Bezděz Oldřicha z Chlumu se odehrává přímo na Bezdězu a v hlubokých lesích, které ho obklopují. Tajemný zločin pomáhají řešit jako obvykle panoš Ota a velitel Diviš a své si k případu řekne i Ludmila z Vartemberka. A také jejich děti. I když případ zpočátku vypadá jasně, rychle se zkomplikuje a sám Oldřich z Chlumu je překvapený, jakou zlobu může skrývat lidská duše.

Nitranská brána smrti
nakladatelství MOBA Brno
rok vydání: 2016
počet stran: 288

Cena: 319 Kč

Při vojenské výpravě do Horních Uher se vojskům Přemysla II. Otakara podaří obsadit Nitru. Správy města se ujímá zástupce českého krále Oldřich z Chlumu. Jenže vše se rychle komplikuje, když se objeví zavražděný kanovník. A záhy dojde k nepochopitelné krádeži. Jde o panovníkovu čest, protože proti němu stojí mimořádně vychytralý zločinec.

Vzpoura goliardů
nakladatelství MOBA Brno
rok vydání: 2017
počet stran: 296

Cena: 319 Kč

Píše se rok 1261. Přemysl II. Otakar podpoří vzdorokrále Richarda Cornwallského a za to má slíben majestát, propůjčující mu na věčné časy rakouské a štýrské léno. Jenže v diplomacii není nic takové, jak by se mohlo na první pohled zdát. Oldřich z Chlumu odjíždí s několika významnými velmoži do německých Cách s tajným posláním. Záhy po příjezdu je zavražděn císařův komoří a osobní přítel Richarda Cornwallského. Z vraždy jsou obviněni čeští šlechtici a uvězněni. Navíc dojde ve městě k nepokojům, v jejichž čele stojí žáci tamní katedrální školy, potulní vakanti zvaní goliardi. Vše zůstává na panoši Otovi, Divišovi a několika chytrých dívkách z města.

Dračí náhrdelník
nakladatelství MOBA Brno
rok vydání: 2018
počet stran: 302

Cena: 319 Kč

Do Prahy přijíždí Oldřich z Chlumu s manželkou Ludmilou z Vartemberka a svými pomocníky. Těší se na výroční jarmark, královského prokurátora však pověří královna Kunhuta vyšetřením vraždy kanovníka Weiricha. V souvislosti s tímto případem odjíždí pátrat na Český Šternberk, kde se koná svatební hostina. V průběhu okázalé slavnosti zmizí manželka veveřského purkrabího Drslava, Eliška. Záhy poté je nalezen zavražděný trubadúr, který se jí předešlého večera dvořil. Vše by vypadalo jako banální příběh msty, pokud by mezi věcmi onoho trubadúra nenašel Oldřich z Chlumu důkaz, že jde o záležitost nanejvýš tajemnou, která spojuje zločiny v Praze s těmi na Českém Šternberku.

Duch znojemských katakomb
nakladatelství MOBA Brno
rok vydání: 2019
počet stran: 285

Cena: 319 Kč

Oldřich z Chlumu přijíždí spolu s panošem Otou jako jeden nový purkrabí do Znojma, kde se koná jednání o smíru mezi moravskou a rakouskou šlechtu. Vše je předem dohodnuto a jde jen o to, aby se ochota ke smíru veřejně potvrdila. Purkrabí znojemského hradu proto očekává spíše dvorskou slavnost než ostrou půtku vyslanců. Jenže hned druhý den zmizí jeden z mladých českých šlechticů. Je to o to víc znepokojivé, že o pět let dříve tu stejně nevysvětlitelně zmizel i jeho starší bratr. K dovršení všeho se duch staršího bratra objeví přímo na hradě a pak zmizí v tajemném sklepení.

Právo první noci
nakladatelství MOBA Brno
rok vydání: 2019
počet stran: 293

Cena: 319 Kč

Během cesty po Moravě se panoš Ota setká se svou vzdálenou sestřenicí Miladou ze Zástřizlí. Je zoufalá a prosí ho o pomoc. Žije na Krakovci nedaleko Prostějova, kde se v poslední době stalo několik podivných událostí, které vyvrcholily vraždou jejího manžela. Co je však nejhorší, z jeho smrti podezírají ji. Panoš Ota se obrátí na svého pána, ale ten nemá chuť a ani pravomoc tu vyšetřovat. Navíc se musí věnovat jinému zločinu, který poškodil českého krále. Jenže pak dojde k pokusu unést Miladu. To Oldřicha z Chlumu přesvědčí, že nejde o obyčejný zločin. Společně začnou rozplétat neuvěřitelný příběh, jehož nitky vedou hluboko do minulosti.
Ještě že nejsem kat
nakladatelství MOBA Brno
rok vydání: 2014
počet stran: 256 + CD

Cena: 299 Kč

Dobrodružný detektivní román, odehrávající se v renesanční Praze. Originální trojice hrdinů – staroměstský rychtář, půvabná katovka a trochu nezodpovědný student teologie – řeší záhadu tajemných vražd. Přílohou knihy je CD s písněmi mého nedávno zemřelého přítele Petra Traxlera, které složil pro mé divadelní hry Ještě že nejsem kat a Gaudeamus konšelé.
  Povídky  (2. vydání)

(1. vydání)


Krev na lopuchu
nakladatelství MOBA Brno
rok vydání: 2008
počet stran: 224

Cena: 269 Kč

Dvacet historických příběhů s detektivními zápletkami, které se odehrávají v různých dobách od středověku až do 18. století. Zavedou čtenáře do zajímavě vykresleného prostředí hradů, měst i vesnic s dokonalou historickou atmosférou, živými dialogy a překvapivými zápletkami. Výběr obsahuje nejlepší povídky publikované v letech 1986 – 2006 a řadu dosud nevydaných příběhů.

Krev na kapradí
nakladatelství MOBA Brno
rok vydání: 2013
počet stran: 224

Cena: 269 Kč

Kniha navazuje na úspěšnou sbírku povídek Krev na lopuchu a skládá se ze dvou částí. V té první je osm příběhů, v nichž jako hlavní vyšetřovatel vystupuje Oldřich z Chlumu a jeho pomocníci. Druhá část knihy obsahuju deset středověkých soudniček, inspirovaných skutečnými zločiny.
  Ze současnosti  


(2. vydání)    

       
(1. vydání)    
Strana štěstí
nakladatelství MOBA Brno
rok vydání: 2011
počet stran: 232
Cena: 279 Kč


Pokud si myslíte si, že vás naše politika už nemůže ničím překvapit, přečtěte si vtipný příběh o Straně štěstí. V malém motorestu na Vysočině se sejde několik lidí – neschopný syn bohatého podnikatele, vyhozený vysokoškolský pedagog, propuštěný podvodník, ambiciózní řezník, znuděná kráska a rozšafný údržbář. Založí novou politickou stranu, která přijde s převratným nápadem – obsazovat místa v parlamentu po vítězných volbách losováním. Losy Strany štěstí se začnou neuvěřitelně dobře prodávat a každý, kdo si los koupí, ve volbách tuto stranu podpoří. Co kdyby padlo štěstí i na něj? A Strana štěstí volby skutečně s drtivou převahou vyhraje. Pak proběhne slosování a vylosovaní šťastlivci začnou řídit chod této země. Zdá se vám tenhle nápad šílený? Autor se vás pokusí ve skvělém satirickém románu přesvědčit, že i nejnesmyslnější šílenosti nakonec nemusí být tak nesmyslné.
1. Příběhy o úkladech a intrikách, 25 Kč - rozebráno
2. Případ plzeňských mordů, 25 Kč - rozebráno
3. Případ nešťastného šlechtice, 25 Kč - rozebráno
4. Falešný tolar, 25 Kč - rozebráno
5. Osudný turnaj, 25 Kč - rozebráno

Vydalo nakl. W - servis Praha v roce 1995 (pod pseudonymem Jan Alenský), cca 100 str.

  e-mail: