ODBORNÉ PUBLIKACE


Odborné a populárně naučné knihy

Napsal jsem i řadu odborných a populárně naučných knih. Ty z mládí se většinou týkají zajímavých předmětů z muzejních sbírek, ale také Šumavy, kde jsem strávil povinnou vojenskou službu. Ve vyšším věku pak získává každý odborník zkušenosti a nadhled, takže má touhu své znalosti zobecňovat. Já i má žena jsme proto společně napsali několik titulů, které nabízejí průřezy historií.

Knihy nalezte v kategorii Knihy o historii a společnosti.


Odborné studie a články

Bydlení venkovského lidu na roudnickém panství v polovině 18. století. In: Litoměřicko 27 - 30, 1981 - 1984, s. 111 - 120.
Dvacet pět let práce s dotazníky NSČ (1958 - 1983). In: Národopisný věstník československý I (43), 1984, s. 53 - 56.
Dvě etapy zlepšování nářadí a zavádění strojů v tradičním zemědělství v Čechách v 19. století. In: Museum vivum II., Agricultura carpatica IV., Rožnov pod Radhoštěm 1987, s. 136 - 14.
Etnografický slovník pro práci v muzeích. In: Muzejní a vlastivědná práce 25, č. 2, 1987, s. 85 - 90.
Faktorová analýza a stabilní katastr. (Jedna z možností matematického zpracování a interpretace katastrů). In: Archivní časopis 35, č. 4, 1985, s. 203 - 210.
Hospodářské faktory vývoje západních Čech z teritoriálního hlediska formování zemědělských výrobních oblastí v 1. polovině 19. století. In: Minulostí Západočeského kraje 23, 1987, s. 113 - 126.
Hospodářství obecního dvora města Slaného v letech 1690 - 1715. In: Středočeský sborník historický 13, 1978, s. 287 - 297.
Chov ovcí v Rodopech. In: Lidé a země 32, č. 8, 1983, s. 345 - 348.
Jeden z pramenů národopisu (Lidová kultura v cestopisech konce 18. stol.). In: Umění a řemesla, č. 1, 1988, s. 62 - 64.
K etnografické regionalizaci středních Čech. In: Vlastivědný sborník Podbrdska 38 - 39, 1987, s. 19 - 26.
K otázce vývoje lidového oděvu. In: Zborník Slovenského národného múzea 78, Etnografie 25, 1984, s. 71 - 86.
K problematice rozšíření obilní kosy v 19. století. In: Národopisné aktuality 19, č. 4, 1982, s. 273 - 278.
Lidová termionologie nářadí k čistění obilí podle údajů dotazníků NSČ (Vějačka, čistící mlýnek, síto). In: Národopisný věstník československý I (43), 1984, s. 30 - 40.
Lidový oděv na českokrumlovském panství na konci 18. a na počátku 19. století. (Možnosti etnografické interpretace písemných pramenů). In: Národopisné aktuality 21, č. 3, 1984, s. 153 - 160.
Lihovarnictví v Čechách v první polovině 19. století. In: Konzervárny a lihovary koncerna Praha. Sborník, praha 1988, s. 43 - 54.
Možnosti etnografické interpretace duplikátu stabilního katastru. In: Archivní časopis 32, č. 3, 1982, s. 148 - 154.
Nejstarší bulharská hlavní města. In: Lidé a země 30, č. 1, 1981, s. 18 - 22.
Několik poznámek k teoretickým východiskům třídění předmětů lidové hmotné kultury. Muzejní a vlastivědná práce 20, č. 3, 1982, s. 142 - 146.
Některé archivní doklady ke studiu lidového oděvu v severozápadních Čechách na konci 18. a na počátku 19. století. In: Zprávy a studie Krajského muzea v Teplicích 16, 1985, s. 123 - 142.
Obilní roubíky. In: Zpravodaj pro lidové umělecké výrobce č. 3, 1981, s. 16 - 18.
Obraz venkovského zemědělství v oblasti Brd a jejich podhoří podle materiálů duplikátu stabilního katastru. In: Vlastivědný sborník Podbrdska 25, 1983, s. 5 - 16.
Olejny v Čechách na konci feudalismu a na počátku kapitalismu. In. Muzejní a vlastivědná práce 23, č. 1, 1985, s. 23 - 31.
Organizace výmlatu obilí na jihočeských schwarzenberských panstvích v 18. století. In: Jihočeský sborník historický 51, č. 3, 1982, s. 144 - 153.
Počátky zemědělské revoluce. In: Počátky českého národního obrození 1770 - 1791, Praha 1990, s. 20 - 32.
Polští Tataři na Podlesí. In: Lidé a země 31, č. 5, 1982, s. 226 - 229.
Pozůstatky tradičních pověr a zvyků spojených s chovem skotu na severozápadní Šumavě v 1. polovině 20. století. In: Vlastivědné zprávy Muzea Šumavy I., 1989, s. 88 - 101.
Problematika homogennosti zemědělských výrobních oblastí v Čechách v 1. polovině 19. století. In: Hospodářské dějiny 12, 1984, s. 379 - 406.
Proměny tradičního zemědělství. In: Jihočeská vlastivěda, Řada A - národopis, České Budějovice 1987, s. 45 - 56.
Renesance rádla v první polovině 19. století. (Poznámka k etnografickému atlasu I.). In: Národopisné aktuality 23, č. 1, 1986, s. 13 - 19.
Ruční žňové nářadí na území Čech před nástupem a v průběhu zemědělské revoluce. In: Vědecké práce Zemědělského muzea 23, 1983, s. 193 - 218.
Smlouva s ovčáckým mistrem na p. Hluboká v r. 1726. In: Výběr z prací členů historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích 18, č. 3, 1981, s. 174 - 175.
Staré formy tradičního zemědělského nářadí poddanských usedlostí na vimperském panství koncem 18. století. . In: Výběr z prací členů historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích 19, č. 1, 1982, s. 4 - 7.
Staré techniky zpracování průmyslových plodin I. In: Zpravodaj pro lidové umělecké výrobce, č. 4, 1980, s. 31 - 34.
Staré techniky zpracování průmyslových plodin II. In: Zpravodaj pro lidové umělecké výrobce, č. 1, 1981, s. 23 - 25.
Staré techniky zpracování průmyslových plodin III. In: Zpravodaj pro lidové umělecké výrobce, č. 2, 1981, s. 28 - 31.
Staré zemědělské stroje (do r. 1914) I. In: Muzejní a vlastivědná práce 23, č. 4, 1985, s. 222 - 227.
Staré zemědělské stroje (do r. 1914) II. In: Muzejní a vlastivědná práce 24, č. 1, 1986, s. 19 - 23.
Staré zemědělské stroje (do r. 1914) III. In: Muzejní a vlastivědná práce 24, č. 2, 1986, s. 94 - 97.
Struktura zemědělských plodin na rustikálu v 1. polovin+ 19. století podle Stabilního katastru. In: Vědecké práce Zemědělského muzea 27, 1987 - 8, s. 59 - 74.
Teritoriální aspekty rozdílné dynamiky rozpadu systému tradiční lidové kultury v Čechách. In: Národopisné informácie 1/84, s. 35 - 44.
Tradiční nástroje k výmlatu obilí (cep). In: Muzejní a vlastivědná práce 22, č. 2, 1984, s. 91 - 100.
Tradiční žňové nástroje. In: Muzejní a vlastivědná práce 20, č. 2, 1982, s. 83 - 92.
Tradiční žňové nástroje v Podkrkonoší. (K vymezení východočeské oblasti výskytu obilního srpu v polovině 19. století). In: Člověk a kultura v Krkonoších a krkonošském podhůří I., Zpravodaj KSVI pro etnografii a folkloristiku, Praha 1985, s. 65 - 79.
Tvorba etnografického názvosloví. (Zásady vytváření pojmů pro muzejní definiční slovník předmětů lidové hmotné kultury). In: Národopisný věstník československý 3 (45), 1986, s. 20 - 26.
Úvaha o chápání regionality lidové hmotné kultury. In: Muzeum a současnost 8, 1985, s. 165 - 181.
Úvaha o charakteru tzv. tradičnosti lidové hmotné kultury ve středních Čechách. Muzeum a osučasnost 9, 1986, s. 163 - 172.
Vliv přírodních podmínek na základní orientaci rustikálního zemědělství v Čechách v 1. polovině 19. století. In: Československý časopis historický 32, č. 1, 1984, s. 78 - 103.
Výroba oleje na panstvích Český Krumlov a Libějovice v 18. a 19. století. In: Jihočeský sborník historický 52, č. 3, 1983, s. 109 - 115.
Vývoj bramborářství na Podblanicku a v západní části Českomoravské vrchoviny. In: Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 25, 1984, s. 223 - 235.
Vývoj národopisu v Německu a Rakousku (1750 - 1945). In: Sborník Národního muzea v Praze, Řada A - Historie, 45, č. 3, 1986, s. 97 - 166.
Základní rysy zemědělské výroby v Čechách v letech 1781 - 1848. In: Hospodářské dějiny 17, 1989, s. 7 - 69.
Zemědělská revoluce na rustikálu v 1. polovině 19. století. In: Sborník historický 31, 1985, s. 83 - 136.
Zemědělská výroba na rustikálu v jižních Čechách na konci 18. a v 1. polovině 19. století. In: Jihočeský sborník historický 49, č. 4, 1980, s. 225 - 245.
Ze života panských ovčáků na schwarzenberských panstvích v jižních Čechách v 18. století. In: Jihočeský sborník historický 54, č. 2, 1984, s. 105 - 106.
Žně na smečenském panství v roce 1649. In: Středočeský sborník historický 14, 1979, s. 165 - 174.