OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Informace o zpracování osobních údajů na e-shopu společnosti Královská huť, s.r.o.
v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále také jako „GDPR“).

1. Úvod

Společnost Královská huť, s.r.o., IČO: 25033816, se sídlem Doksy, Tachov 19, PSČ 472 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 13602, jakožto provozovatel internetového obchodu na stránkách autora Vlastimila Vondrušky www.vlastimilvondruska.cz (dále také jako „Správce“) zpracovává osobní údaje subjektů údajů – fyzických osob, které  v internetovém obchodu nakupují či nakoupily (zákazníci).

Správce dbá na to, aby zpracování osobních údajů subjektů údajů bylo zákonné, korektní, transparentní, přesné, důvěrné a dále na to, aby osobní údaje byly zpracovávány pouze v rozsahu nezbytně nutném. Správce dbá rovněž na to, aby osobní údaje byly řádně zabezpečeny a aby při jejich zpracování byla dodržena veškerá pravidla stanovená GDPR jakož i dalšími právními předpisy v oblasti nakládání s osobními údaji.

2. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost Královská huť, s.r.o. a správce je možné kontaktovat na adrese jeho sídla, emailové adrese: wondruska@gmail.com či na telefonním čísle: 602 323 922.

3. Účel a právní základ zpracování osobních údajů

          

3.1. Kupní smlouva

Správce zpracovává osobní údaje zejména za účelem uzavření a plnění kupní smlouvy (tedy proto, aby Správce mohl zákazníkovi dodat zboží zakoupené v internetovém obchodě). Právním základem zpracování osobních údajů za tímto účelem je plnění smlouvy, jejíž stranou je příslušný zákazník jakožto subjekt údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Správce neprovádí přímý marketing a nepoužívá a ani nebude používat osobní údaje za účelem jiným, než je realizace prodeje knih a nosičů CD.

3.2. Právní povinnosti Správce

Správce zpracovává osobní údaje rovněž za účelem plnění právních povinností Správce vyplývajících z příslušných právních předpisů (např. účetní a daňové zákony, zákon na ochranu spotřebitele apod.) včetně povinnosti Správce být schopen doložit, že zpracovává osobní údaje v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zejména v souladu s GDPR).

Právním základem zpracování osobních údajů za tímto účelem je splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

4. Zpracování osobních údajů na základě souhlasu subjektu údajů

Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolné. Případné neudělení souhlasu nebude mít pro subjekt údajů žádné nepříznivé následky.

Každý subjekt údajů má právo udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, a to:

a) elektronickým oznámením zaslaným na emailovou adresu Správce (viz čl. 2. výše); nebo
b) listinným oznámením zaslaným na adresu sídla Správce (viz čl. 2. výše).

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů v období před jeho odvoláním.

5. Příjemci osobních údajů

Správce je oprávněn předat osobní údaje příjemcům, kteří budou schopni zajistit dostatečné zabezpečení osobních údajů, přičemž takovými kategoriemi příjemců budou subjekty poskytující účetní služby, právní služby, poštovní a dopravní služby, IT služby, provozovatelé platebních bran, internetových vyhledávačů a porovnávačů, správci domén, poskytovatelé technické podpory, orgány státní moci, orgány veřejné správy.

6. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. Zánikem jednoho z právních základů pro zpracování osobních údajů není dotčeno zpracování osobních údajů (v nezbytném rozsahu) na základě jiného právního základu.

6.1. Kupní smlouva

Osobní údaje zpracovávané za tímto účelem budou Správcem zpracovávány po dobu 30 dnů ode dne zániku poslední z povinností sjednaných či plynoucích z kupní smlouvy.

6.2. Právní povinnosti Správce

Osobní údaje zpracovávané za tímto účelem budou Správcem zpracovávány po dobu trvání příslušné právní povinnosti Správce stanovené obecně závaznými právními předpisy.

6.3. Oprávněné zájmy Správce

Osobní údaje zpracovávané za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků bude Správce zpracovávat po dobu existence příslušného právního nároku, maximálně však po dobu 1 roku po uplynutí příslušné promlčecí lhůty dle obecně závazných právních předpisů. V případě zahájení a trvání soudního, správního nebo jakéhokoli jiného řízení, které se bude týkat práv a/nebo povinností plynoucích z příslušného právního nároku, neskončí doba zpracování osobních údajů k tomuto účelu před pravomocným skončením takového řízení.

7. Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup k jeho osobním údajům (viz čl. 15 GDPR), jejich opravu nebo výmaz (viz čl. 16 a 17 GDPR), popřípadě omezení jejich zpracování (viz čl. 18 GDPR). Subjekt údajů má právo na přenositelnost jeho osobních údajů zpracovávaných Správcem (viz čl. 20 GDPR).

Subjekt údajů je rovněž oprávněn vznést vůči Správci námitku proti zpracování jeho osobních údajů (viz čl. 21 GDPR).

Subjekt údajů je dále oprávněn podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

8. Cookies a další technické údaje

Bližší informace o tzv. cookies a dalších technických údajích zpracovávaných při návštěvě webových stránek internetového obchodu jsou uvedeny v samostatném dokumentu dostupném na https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs.

9. Další informace o zpracování osobních údajů

V případě jakýchkoliv dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů lze Správce kontaktovat v souladu s čl. 2. výše.

Obecné informace o zpracování osobních údajů lze nalézt též na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů dostupných na www.uoou.cz.


V Doksech dne 1. srpna 2020
Za Královskou huť, s.r.o.
PhDr. Vlastimil Vondruška, CSc.